Podmínky užívaní

Dostupné pomocí všech telefonů. Svou účastí potvrzujete, že souhlasíte s Obchodními podmínkami, máte trvalé bydliště v České republice, je vám nejméně 18 let a jste oprávněným vlastníkem účtu a/nebo máte souhlas vlastníka účtu. Přečtěte si prosím platné Hrací podmínky zde. Telefon musí mít přístup na Internet a možnost přijímat textové zprávy a mobilní obsah. Odpovíte-li nám potvrzující SMS zprávou, vyjadřujete souhlas s naší službou. Poplatky budou účtovány na Váš telefon. Cena služby je 99 Kč (včetně DPH). Služba se automaticky obnovuje, dokud nepošlete SMS ve tvaru STOP na číslo 90334. Služba Gamazers není spojena, sponzorována ani propagována žádným z uvedených prodejců nebo výrobků. Obchodní značky, značky služeb (service mark), loga (mimo jiné včetně jednotlivých názvů produktů a jmen prodejců) jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Tato služba je produktem společnosti MyPengo Mobile B.V. Informace: volejte 844 444 484, pošlete email na: info-cz@mobileinfo.biz nebo navštivte internetové stránky: www.gamazers.com, MyPengo Mobile B.V. Markerkant 1310, 1314 AN Almere The Netherlands

Clánek 1 – Platnost

1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci ("Všeobecné obchodní podmínky") jsou platnou soucástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí MyPengo Mobile BV prostrednictvím síte jakéhokoli mobilního operátora (dále jen "Operátor"), u nehož má koncový uživatel predplacené ("Mobilní predplatné") nebo dohodu o predplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v techto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí MyPengo Mobile BV, mohou zahrnovat (krome jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby ("Služby Gamazers"), které se poskytují prostrednictvím síte Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen "SMS"), služeb General Packet Radio Services ("GPRS"), služeb Tretí Generace ("3G "), WAP, nebo pomocí jiných prostredku.

1.2 Žádné odchylky od techto všeobecných obchodních podmínek nebudou uplatneny, s výjimkou tech, ke kterým dá MyPengo Mobile BV výslovný písemný souhlas.

Clánek 2 - Dodávka služby Gamazers

2.1 Koncový uživatel požaduje službu(y) Gamazers od MyPengo Mobile BV. Tyto budou dodány koncovému uživateli pomocí MyPengo Mobile BV a síte operátora.

Clánek 3 – Termíny & podmínky

3.1 Na konci propagace bude seznam vítezu umísten na této webové stránce. Prosím, zkontrolujte seznam vítezu v sekci "produkty a ceny". Výsledky jsou konecné a nepodléhají žádné korespondenci. Vítez bude osobne kontaktován do 5 pracovních dnu po uzavrení propagace, prostrednictvím císla mobilního telefonu použitého k úcasti na službe. Vítez bude kontaktován po dobu 1 týdne, dvakrát denne. V prípade neprijetí hovoru zaniká nárok na získání ceny. V prípade, že výherce nebude možno zkontaktovat, bude volán uživatel s druhým nejlepším skóre.

3.2 Koncový uživatel musí být starší 18 let. Pokud nejste osoba odpovedná za placení úctu za mobilní telefon, nebo jste mladší 18 let, prosím, získejte povolení od plátce úctu za mobilní telefon, rodicu, pestounu nebo zamestnavatele predtím, než se zúcastníte služby. Pri úcasti na službe MyPengo Mobile BV predpokládá, že koncový uživatel získal potrebné povolení, souhlas nebo schválení od plátce úctu za mobilní telefon, pestounu nebo rodicu.

3.3 Náklady za využívání služby Gamazers jsou uvedeny na této webové stránce v sekci 'F.A.Q' (Casto kladené dotazy)

Clánek 4 – Jak hrát

4.1 Chcete-li objednat službu Gamazers, prosím, prihlaste se pomocí SMS. Pokud narazíte na nekterou z propagací Gamazers, mužete se zúcastnit služby zasláním SMS s urceným klícovým slovem na krátký kód. (Napr. SMS na ).

4.2 Po objednání pomocí SMS obdrží klienti Gamazers zprávu o úspešné registraci.

>

Clánek 5 - Poplatky

5.1 Nabídky nebo prohlášení uvedená v reklamách nebo na ("Webu") www.Gamazers.com, jsou nezávazná, pokud není výslovne písemne uvedeno jinak.

5.2 Za každou zprávu, prijatou nebo odeslanou, muže vzniknout poplatek v závislosti na typu zprávy a / nebo na zpusobu úctování. Na všechny odeslané a prijaté zprávy lze uplatnit standardní sazby stanovené operátorem na odesílání textových zpráv. Sazby a zpusoby úctování za využívání služby v urcité zemi lze nalézt v sekci F.A.Q. (Casto kladené otázky). Koncový uživatel hradí všechny odeslané i prijaté zprávy. Sazby za používání této služby lze nalézt na této webové stránce v sekci "Zpusoby platby"

5.3 Na techto stránkách najde koncový uživatel ceny za úcast na této službe. V prípade pravidelného odberu operátor odecítá poplatky z úctu koncového uživatele, v prípade predplaceného odberu se poplatky odecítají od kreditního zustatku koncového uživatele. Koncový uživatel tímto výslovne udeluje svuj souhlas s poplatky a zavazuje se platit náklady vzniklé úcastí na službe MyPengo Mobile BV v plné výši. Po vzájemné dohode je dále možno sjednat placení poplatku alternativními zpusoby (napríklad pomocí kreditní karty).

Clánek 6 – Zmeny cen

6.1 Spolecnost MyPengo Mobile BV je oprávnena po predchozím oznámení na webových stránkách kdykoli zmenit kterékoli a všechny sazby za službu.

Clánek 7 – Duševní vlastnictví

7.1 Není-li v techto obchodních podmínkách uvedeno jinak, všechny patenty, autorská práva, znacky, výkresy, vzory a / nebo jiné druhy (duševního) vlastnictví týkající se služeb Gamazers a / nebo webových stránek patrí firme MyPengo Mobile BV, jejich distributorovi, nebo dodavateli.

7.2 MyPengo Mobile BV tímto udeluje koncovým uživatelum omezené, nevýhradní, neprenosné a odvolatelné uživatelské oprávnení na stahování a / nebo prohlížení služby (služeb) Gamazers.

7.3 Pokud MyPengo Mobile BV výslovne neuvádí jinak, koncovému uživateli se výslovne zakazuje reprodukovat, upravovat, zpetne analyzovat, pronajímat, pujcovat, predávat, duplikovat, predvádet, prenášet, distribuovat, prodávat, prekupovat, vytváret odvozené produkty nebo jakýmkoli jiným zpusobem používat stažené nebo získané služby Gamazers celé, nebo jejich cásti jiným zpusobem, nebo pro jiné úcely, než které firma MyPengo Mobile BV výslovne povoluje.

7.4 V prípade porušení Smluvních podmínek nebo podmínek hry, které vznikne neoprávneným použitím služeb Gamazers nebo cinností na internetových stránkách, koncový uživatel odškodní a zprostí odpovednosti firmu MyPengo Mobile BV, její úredníky, reditele, zamestnance, dodavatele a jakékoli tretí poskytovatele informací a prevezme odpovednost vuci firme MyPengo Mobile BV jejím úredníkum, reditelum, zamestnancum, dodavatelum a jakékoli tretí strane poskytující informace za následky porušení práv na duševní vlastnictví firmy MyPengo Mobile BV nebo tretích stran

Clánek 8 - Odpovednost

8.1 Koncový uživatel využívá služby a webové stránky Gamazers na vlastní nebezpecí. Koncový uživatel musí používat kompatibilní mobilní telefon, hardware, software, nebo jiná zarízení, a zajistit, aby byly v provozuschopném stavu a vhodné pro služby Gamazers. MyPengo Mobile BV nezarucuje, že služby Gamazers splnují požadavky koncového uživatele, ani že stahování, príjem a / nebo prohlížení služeb Gamazers neobsahuje výpadky nebo chyby.

8.2 Koncový uživatel bere na vedomí, že mobilní telekomunikacní služby, jako jsou služby Gamazers, podléhají schopnosti navázat a / nebo udržovat spojení, a že kvalita pripojení nemusí být na každém míste a v každém case stejná nebo dostatecná, a že Gamazers služby mohou být negativne ovlivneny nebo docasne nedostupné z duvodu poruchy zpusobené fyzikálními faktory (tunely, hory, budovy atd.), nebo zmenami ci údržbou síte operátora.

8.3 Pokud úcastníci nebudou schopni kdykoli nepretržite využívat služby Gamazers, nevzniká v žádném prípade jakýkoli nárok na snížení poplatku za služby Gamazers, ani nárok na vrácení již zaplacené platby.

8.4 Jakoukoli objednávku nebo stažení služeb Gamazers ciní koncový uživatel na vlastní nebezpecí a je si vedom toho, že MyPengo Mobile BV za žádných okolností nenese odpovednost za jakékoli vzniklé škody, vcetne zavirování, ztráty dat nebo poškození hardwaru koncového uživatele, softwaru získaného prístupem k webovým stránkám nebo využíváním služeb Gamazers nebo stahování služeb Gamazers, vcetne hardwaru a softwaru potrebného k pripojení ke službám Gamazers. Koncový uživatel zodpovídá za prijetí nezbytných opatrení na zabránení možným škodám tohoto druhu.

8.5 V prípade, že MyPengo Mobile BV bude z jakéhokoli duvodu odpovedná za náhradu jakýchkoli prímých nebo následných škod koncovému uživateli, pak tato náhrada za údajné škody v žádném prípade nepresáhne hodnotu služeb Gamazers placených koncovým uživatelem.

8.6 Obsah webových stránek byl sestaven s nejvetší peclivostí. MyPengo Mobile BV však neposkytuje žádné záruky týkající se charakteru, presnosti nebo obsahu techto informací. MyPengo Mobile BV nenese odpovednost za prípadné chyby, opomenutí, nepresnosti, nedorozumení, zpoždení nebo necitelnost objednávek, nebo oznámení na základe používání internetu, nebo platných informacních zdroju.

8.7 Koncový uživatel nesmí firme MyPengo Mobile BV posílat zprávy zavirované, nezákonné, škodlivé, výhružné, vulgární, hanlivé, trýznivé, poškozující soukromí jiných osob, ci jiným zpusobem nevhodné, jinak odškodní MyPengo Mobile BV za jakékoliv škody prímé nebo následné, zpusobené zasíláním techto zpráv.

Clánek 9 – Zpracování dat

9.1 MyPengo Mobile BV shromažduje a zpracovává za úcelem poskytnutí služeb Gamazers koncovému uživateli (napr.: shromažduje, ukládá, prohlíží, poskytuje tretím stranám, organizuje a propojuje) nekteré osobní a provozní údaje úcastníku.

9.2 MyPengo Mobile BV zpracovává data koncových uživatelu pouze tak, jak je popsáno v prohlášení o ochrane soukromí, které lze císt nebo stáhnout z webových stránek. MyPengo Mobile BV zpracovává data koncových uživatelu vždy v plném souladu s platnými zákony a predpisy na ochranu soukromí. Jako globální spolecnost, MyPengo Mobile BV a její dceriné spolecností stále více prekracují hranice jedné zeme.

9.3 MyPengo Mobile BV si vyhrazuje právo používat mobilní telefon a e-mailovou adresu koncových uživatelu k propagacním úcelum.

Clánek 10 - Právní závaznost

10.1 Používání služeb Gamazers, dohody a webové stránky podléhají právním predpisum zeme, ve které kampan probíhá. Pokud firma MyPengo Mobile BV nebude schopná vykonávat nebo vymáhat žádná práva ani ustanovení všeobecných obchodních podmínek, nevzdává se tím techto práv ani ustanovení. Pokud bude nekteré ustanovení všeobecných obchodních podmínek podle príslušné jurisdikce uznáno jako neplatné, strany presto souhlasí s tím, že soud by mel usilovat o to, aby toto ustanovení nabylo úcinku v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Ostatní ustanovení všeobecných obchodníchpodmínek zustávají v plné platnosti.

10.2 Jakékoli a všechny spory se budou rešit u príslušného soudu v zemi, ve které se kampan koná.

Clánek 11 – Záverecná ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky jsou prístupné k nahlédnutí na MyPengo Mobile BV, a bezplatná kopie bude poskytnuta na požádání.

11.2 MyPengo Mobile BV si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky obcas menit. Zmeny budou oznámeny úcastníkum vyvešením na webových stránkách MyPengo Mobile BV. Zmena provedená tímto zpusobem se považuje za prijatou, pokud odberatelé i nadále používají, nebo stahují služby Gamazers po uvedenou dobu ode dne, kdy byla provedena.

11.3 MyPengo Mobile BV si vyhrazuje právo nahradit libovolnou položku jinou položkou podobné hodnoty bez predchozího upozornení.

11.4 MyPengo Mobile BV má sídlo v Almere. Veškerou korespondenci týkající se služeb Gamazers, nebo techto Všeobecných obchodních podmínek posílejte, prosím, na MyPengo Mobile B.V. na Markerkant 1310, 1314 AN Almere The Netherlands, nebo na e-mail info-cz@mobileinfo.biz nebo mužete zavolat 844 444 484